സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ സംബന്ധമായ അറിവുകള്‍ പങ്കുവെക്കുന്നതിനുള്ള ഒരിടമാണ് ഐടിസഹായി. പല മാധ്യമങ്ങളില്‍ നിന്നും കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയില്‍ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ക്ഷണിക്കുന്നു...........


Sunday, 1 May 2011

How to set root password for ubuntu

How to set root password for ubuntu
ഉബുണ്ടുവില്‍ root ആയി ലോഗിന്‍ ചെയ്യുന്നതിനായി root password സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായുണ്ട്. ഇതിനായി ടെര്‍മിനല്‍ തുറന്ന് sudo passwd എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് enter ചെയ്യുക. Password ടൈപ്പ് ചെയ്ത് enter ചെയ്യുക.Enter new unix password എന്നതില്‍ root ന് കൊടുക്കുനാനുദ്ദേശിക്കുന്ന password നല്‍കി enterചെയ്യുക. ഒരിക്കല്‍ക്കൂടി പുതിയ പാസ്‌വേഡ് നല്‍കുക. Root ആയി ലോഗിന്‍ ചെയ്യുന്നതിനായി login window യില്‍ other എന്ന option തെരഞ്ഞെടുക്കുക.