സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ സംബന്ധമായ അറിവുകള്‍ പങ്കുവെക്കുന്നതിനുള്ള ഒരിടമാണ് ഐടിസഹായി. പല മാധ്യമങ്ങളില്‍ നിന്നും കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയില്‍ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ക്ഷണിക്കുന്നു...........


Friday, 24 June 2011

How to solve broken package problem

Linux/Ubuntu വില്‍ പുതിയ പാക്കേജുകള്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ broken packages fix ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശം വരാറുണ്ട്. നേരത്തേ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാക്കേജുകള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായി ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ആകാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങിനെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇതിനായി synaptic package manager തുറന്ന് Edit-fix broken packages ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. Apply-Apply ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഈരീതിയില്‍ ശരിയാകുന്നില്ലെങ്കില്‍ Application-Accessories-Root terminal തുറന്ന് താഴെ കാണുന്ന command ടൈപ്പ് ചെയ്ത് enter ചെയ്യുക.
apt-get install -f
ഉബുണ്ടുവില്‍ Application-Accessories- Terminal തുറന്ന് താഴെ കാണുന്ന command ടൈപ്പ് ചെയ്ത് enter ചെയ്യുക.
sudo apt-get install -f 
പാസ്‌വേഡ് നല്‍കി enter ചെയ്യുക.


1 comment:

sjhs said...

Mouse not taken in ubuntu 10.04