സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ സംബന്ധമായ അറിവുകള്‍ പങ്കുവെക്കുന്നതിനുള്ള ഒരിടമാണ് ഐടിസഹായി. പല മാധ്യമങ്ങളില്‍ നിന്നും കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയില്‍ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ക്ഷണിക്കുന്നു...........


Saturday, 12 November 2011

ഒന്നില്‍ കൂടുതല്‍ pdf ഫയലുകളെ ഒറ്റ ഫയലാക്കാം.

ഒന്നില്‍ കൂടുതല്‍ pdf ഫയലുകളെ ഒറ്റ ഫയലാക്കുന്നതിന്നായി അവയെ ഒരു ഫോള്‍ഡറിലാക്കുക. ഫയലുകള്‍ക്ക് 1.pdf, 2.pdf, 3.pdf എന്നിങ്ങനെ ഫയലുകളുടെ എണ്ണത്തിന്നനുസരിച്ച് പേര് നല്‍കുക. ശേഷം ഫോള്‍ഡറില്‍ right click ചെയ്ത് Open in terminal എന്ന option തെരഞ്ഞെടുക്കുക.താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കമാന്റ്  കോപ്പി ചെയ്ത് ടെര്‍മിനലില്‍ paste ചെയ്ത് enterചെയ്യുക.അതേ ഫോള്‍ഡറില്‍ തന്നെ combined file വന്നിട്ടുണ്ടാകും.
gs -dNOPAUSE -sDEVICE=pdfwrite -sOUTPUTFILE=CombinedFile.pdf -dBATCH 1.pdf 2.pdf 3.pdf
(1.pdf,2.pdf,3.pdf എന്നിവ ഇന്‍പുട്ട് ഫയലുകളുടെ പേരും CombinedFile.pdf  എന്നത് ഔട്ട്പുട്ട്  ഫയലിന്റെ പേരും ആണ്. ഫയലുകളുടെ എണ്ണത്തിന്നനുസരിച്ച് കമാന്റില്‍ ഇന്‍പുട്ട് ഫയലുകളുടെ പേര് കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കേണ്ടതാണ്.)

3 comments:

എന്റെബ്ലോഗ്ബുക്ക് said...

Pdf shuffler ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാമല്ലോ...(command ഓര്‍മ്മയില്‍ നില്‍ക്കാത്തവര്‍ക്ക്)

somanmi said...

sir
can edit the pdf file?

somanmi said...

sir
can edit the pdf file?