സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ സംബന്ധമായ അറിവുകള്‍ പങ്കുവെക്കുന്നതിനുള്ള ഒരിടമാണ് ഐടിസഹായി. പല മാധ്യമങ്ങളില്‍ നിന്നും കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയില്‍ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ക്ഷണിക്കുന്നു...........


Monday, 14 November 2011

Some Useful Commands

ഉബുണ്ടു ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കമാന്റുകളും അവയുടെ ഉപയോഗങ്ങളും ചുവടെ നല്‍കിയിരിക്കുന്നു.
കമാന്റ്ഉപയോഗം
df -hfilesystem disk space usage for all partitions.
free -mthe amount of free and used memory in the system.
lsb_release -aversion information for the Linux release you're running
fsck File system consistency check and repair
sudo nautilusTo open a file in the file system with root previleges
sudo passwdTo give root password
sudo lshwto know the hardware information
lspcito know the graphics card
ls usbto know the usb devices connected
sudo cp -R /etc/apt /home/its/Desktopto copy apt folder to its's Desktop(Here cp -R command is used to copy a folder and its content from one location to another. kalolsavam 'lampp' folder can also copy like this.
sudo chmod -R 777 /home/its/Desktop/aptto give permission for copied opt folder

1 comment:

Anvar Sadique. N.V said...

ഉബുന്‍ഡു പഠിക്കുന്ന എന്നെ പോലുള്ളവര്‍ക്കും തികച്ചും ഉപകാരമാണ്, വീണ്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, നന്ദി